Home / แพ็กเก็จทัวร์ / FRANCE SWISS ITALY 11 DAYS
FRANCE SWISS ITALY 11 DAYS

รหัสโปรแกรมทัวร์ : EUR-04A-TG

สายการบิน : Thai Airways (TG) Thai Airways (TG)

เเชร์ : facebook twitter google + instagram line

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องแม่น้ำแซนน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างสรรพสินค้า แกลเลอรีลาฟาแยต - มองต์มาตร์ - หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - ดิจอง (ฝรั่งเศส) - ดิจอง - เบิร์น - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระให้ช้อปปิ้ง - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่ - ลูกาโน่ - โรแมนติกบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

จองทัวร์
โทรจอง ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์วันที่ 1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั่งเศส)

21.00 พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

ข้อควรทราบ :ทางบริษัทได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัยอาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่


วันที่ 2
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องแม่น้ำแซนน์

00.05 ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

07.05 ถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางเข้าสู่ใจกลางมหานครปารีส

10.00 นำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ในอดีตเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่โตที่สุดในปารีส ที่นัก ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม ภายในเป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพ โมนาลิซ่า อันเป็นภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิ้น ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต ส่วนใหญ่ได้มาจากตะวันออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูปแกะสลักซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลักเทพธิดาวีนัส (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกชื่อดังชาวอเมริกัน ได้สร้างทางเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นรูปปิรามิดกระจก ครอบคลุมเนื้อที่บนลานนโปเลียน ทำให้สถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดูโดดเด่นเป็นสง่า


12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Chinese)

บ่าย นำท่านล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทำให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก ถ่ายรูปกับหอไอเฟล จากจุดชมวิวแบบพาโนรามาที่จัตุรัสทรอคคาเดโร ผ่านชมประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ สร้างในปีค.ศ. 1810 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิ์นโปเลียน ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก จตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่


18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (Local) จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES ★★★★ หรือเทียบเท่า


วันที่ 3
พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างสรรพสินค้า แกลเลอรีลาฟาแยต

08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(Buffet)

09.00 นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราช วังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(Thai)

บ่าย นำคณะชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำจุดกำเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) โดดเด่นเป็นสง่าคู่บ้านคู่เมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศสในแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าประเภทน้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ


19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(Chinese) จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES ★★★★ หรือ เทียบเท่า


วันที่ 4
มองต์มาตร์ - หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - ดิจอง (ฝรั่งเศส)

07.30 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(Buffet)

08.30 นำคณะเดินทางสู่มองต์มาตร์ (Montmartre) ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส เป็นย่านศิลปะที่โด่งดังแห่งหนึ่งในอดีตประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยู่หลายคนก่อนที่จะมีชื่อเสียง บนเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นที่ตั้งของโบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ ด้านล่างเป็นย่านปิกัลล์ (Pigalle) แหล่งบันเทิงยามราตรีของกรุงปารีส จากนั้นนำคณะบันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้าง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(Thai)

บ่าย ออกเดินทางโดยรถไฟด่วนจากสถานี Paris Est สู่เมืองดิจอง (ฝรั่งเศส) วิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมืองดิจองตั้งอยู่ค่อนไปทางทิศตะวันออกของประเทศฝรั้งเศส เมืองดิจองเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศ เมืองดิจองเป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดิจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์


19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(Chinese) จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DIJON ★★★★ หรือเทียบเท่า


วันที่ 5
ดิจอง - เบิร์น - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระให้ช้อปปิ้ง

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(Buffet)

08.00 นำท่านเดินทางข้ามสู่พรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ที่กรุงเบิรน์ เมืองหลวงอันงามสง่าของชาวสวิส กรุงเบิร์นเป็นเมืองเก่าจากยุคกลางที่สวยงาม ตั้งอยู่ริมคุ้งโค้งของแม่น้ำอาเรอ (Aare River) ล้อมรอบทั้ง 3 ด้าน เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งเมือง ชื่อเมืองมาจาก "Baren" หรือเมืองแห่งหมี สัญลักษณ์ของเมืองคือบ่อหมี (Bear Pit) ที่นักท่องเที่ยวนิยมในการไปเยี่ยมชม ภายในเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี หลังจากได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นับว่าเป็นเมืองโบราณเก่า แก่และโรแมนติก เหมาะแก่การเดินเที่ยวชม ความงดงามของสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(Thai)

บ่าย เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ กังตองแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่ง มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ เมืองเล็ก ๆ บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขา ถนนสายหลักเรียงรายไปด้วย ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย


19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(Local) จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLE HOTEL ★★★★ หรือเทียบเท่า


วันที่ 5
กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่

08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(Buffet)

09.00 นำคณะออกเดินทางสู่กรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายุงค์ฟราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขา รถไฟจอดให้ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร พาท่านชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวย งามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายุงค์ฟราว และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา(Local)

บ่าย นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้ำเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมืองเวงเก้น หมู่บ้านปลอดมลพิษและหมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่น แล้วเดินทางเข้าสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบ ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี


19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(Chinese) นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ADMIRAL ★★★★ หรือเทียบเท่า


วันที่ 6
ลูกาโน่ - โรแมนติกบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(Buffet)

08.00 นำคณะเดินทางสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี อีกทั้งยังเป็นแคว้นที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคนในทุก ๆ ปี

13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(Chinese)

บ่าย นำท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครั้งทำการค้ากับตะวันออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของจัตุรัสซานมาร์โค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล โบสถ์เซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทำให้ดูงามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1720 รายการทัวร์รวมค่าใช้จ่ายในการล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมความโรแมนติกของนครเวนิส


18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(Local)

19.00 นำคณะนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้ แล้วเข้าโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FOURPOINT by SHERATON VENICE MESTRE HOTEL ★★★★ หรือเทียบเท่า


วันที่ 7
เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(Buffet)

08.00 นำคณะออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ในแคว้นทอสคาน่า

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(Chinese)

บ่าย นำท่านเข้าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่มสร้างปี ค.ศ.1173 แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจุบันยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์

บ่าย นำคณะเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย 1 ใน 3 จัตุรัสที่โดดเด่นของอิตาลี นอกจากรายล้อมด้วยอาคารเก่าแก่แล้ว ยังมีงานประติมากรรมแกะสลักหินอ่อนที่งดงาม ทั้งรูปแกะสลักเดวิด เทพเนปจูน เทพอพอลโล เพอร์ซิอุส เฮอร์คิวลีส รวมทั้งอนุสาวรีย์ของโคสิโม่ที่ 1 แห่งตระกูลเมดิซี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลาง ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน


19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(Local) จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก STARHOTELS VESPUCCI ★★★★ หรือเทียบเท่า


วันที่ 8
ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

07.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

08.00 นำคณะออกเดินทางเข้าสู่กรุงโรม ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งก่อนคริสต์กาล จนกระทั่งโรมันเข้ามาครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดี

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(Thai)

13.00 เที่ยวชมกรุงโรมที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่เกือบ 2,000 ปี ค่าทัวร์รวมตั๋วเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 72 ปัจจุบันได้มีการบูรณะเป็นโบราณสถานที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก และสถานที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์อาทิ ประตูชัยคอนสแตนติน, โรมันฟอรั่ม ซึ่งเป็นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมุส จัตุรัสเวเนเซีย อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็มมานูเอ็ล รำลึกถึงการรวมชาติ นำชมน้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลัส ซาลวี แล้วอิสระให้ท่านได้สำรวจสินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่านบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว


18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(Local) จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT ROME CENTRAL PARK ★★★★ หรือเทียบเท่า


วันที่ 9
วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามบิน - กรุงเทพฯ

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(Buffet)

08.00 นำท่านเข้าสู่นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการยิ่งใหญ่ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ถือเป็นศาสนสถานที่งดงามหาที่เปรียบได้ในโลกใบนี้ ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของมิเกลัน-แองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ แห่งนี้โอบล้อมด้วยระเบียงเสาครึ่งวงกลม ซึ่งเบอร์นินี ตั้งใจออกแบบเปรียบเทียบเสมือนแขนของศาสนาจักร ที่ยื่นออกไปโอบล้อมโลกและคริสต์ศาสนิกชน ความใหญ่โตของจัตุรัสนี้สามารถจุคนได้ถึง 400,000 คนในช่วงทีมีพิธีสำคัญทางศาสนา ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลีทั้งสิ้น

10.00 ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

13.55 ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945


วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

05.45 การบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ข้อควรทราบ : ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเก้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้น) **เป็นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุ่มเชงเก้น**
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ / ค่าเรือล่องแม่น้ำแซนน์ / ค่ารถไฟชั้น 2 TGV สู่ดิจอง (ฝรั่งเศส) / ค่ารถไฟสายภูเขายุงค์ฟราวยอค / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรค
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่าน
Scroll To Top

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ10220


Phone : 02-227-0358-9

Fax : 02 227 0601

E-Mail : mira.ontour@gmail.com

Facebook : Mira Wisdom เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว

Line ID : @mira_wisdom

Copyright : 2018 wisdom.mira-ontour.co.th

engine by CW