Home / แพ็กเก็จทัวร์ / GRAND SWISS 8Days
GRAND SWISS 8Days

รหัสโปรแกรมทัวร์ : -

สายการบิน : Thai Airways (TG) Thai Airways (TG)

เเชร์ : facebook twitter google + instagram line

-

จองทัวร์
โทรจอง ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิลาน

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่พัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง / ***รวมค่าวีซ่าแล้ว***
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอก
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให้ท่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขับรถท่านละ 15ฟรังสวิส ให้ตรงกับมือคนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ เงื่อนไขการชำระเงิน
Scroll To Top

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ10220


Phone : 02-227-0358-9

Fax : 02 227 0601

E-Mail : mira.ontour@gmail.com

Facebook : Mira Wisdom เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว

Line ID : @mira_wisdom

Copyright : 2018 wisdom.mira-ontour.co.th

engine by CW